Garantie en retouren

Garantie op artikelen uit de webshop

De door Rivasono BV geleverde of te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Rivasono BV kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Voor alle artikelen uit onze webshop geldt in principe een garantie van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Rivasono BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Garantie voor consumenten (privé-personen)

Voor specifieke producten kan voor consumenten een langere garantietermijn gelden i.v.m. de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Uiteraard houden ook wij hier rekening mee.

Uitsluiting van garantie

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Rivasono BV, wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. AkoestiekDirect komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Rivasono BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

Tevens uitgesloten van garantie zijn gebreken als gevolg van:- normale slijtage- onoordeelkundig gebruik- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door de klant of door derden.

Procedure

Indien u gebruik wilt maken van de garantie verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft verzoeken wij u uw klacht toe te zenden per e-mail aan info@rivasono.nl o.v.v. "klacht" in het onderwerp. In de inhoud van de mail verzoeken wij u de volgende informatie op te nemen:

  • het bestelnummer en de besteldatum
  • de bestelde goederen
  • de aard van de klacht
  • uw verwachting t.a.v. een goede oplossing

Wij zullen uw klacht z.s.m. doch uiterlijk binnen 5 werkdagen behandelen.

 

Retourneren van artikelen uit de webshop

In bepaalde gevallen, zie onderstaande uitleg, kunt u binnen een bepaalde periode een product zonder opgave van reden retourneren. U krijgt dan uw geld terug. Wanneer het recht van retourneren niet van toepassing is verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen; wellicht dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Stuur nooit zomaar goederen retour maar neem eerst contact met ons op per e-mail of telefoon. Geef daarbij duidelijk aan dat u uw product wilt retourneren dan wordt direct een afspraak gemaakt om dit af te handelen.

 

In welke gevallen kunt u artikelen terugsturen - herroepingsrecht

Indien u als privé persoon (natuurlijk persoon) optreedt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek en geldt tevens het hieronder bepaalde. In alle overige gevallen is dit in zijn geheel niet van toepassing. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

U heeft het recht om gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de door AkoestiekDirect geleverde zaken, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient u te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Rivasono BV, die Rivasono BV binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

Tijdens deze termijn dient u als koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het complete product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan AkoestiekDirect retourneren, conform de door AkoestiekDirect verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

Het door u als koper betaalde aankoopbedrag zal AkoestiekDirect zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Het herroepingsrecht geldt niet indien en voorzover de aankoop betrekking heeft op: de levering van diensten; producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, zoals afmetingen, kleur en materiaalsoort; producten met een door de koper vrij te kiezen motief/kleur/afbeelding; producten zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn; zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; zaken die snel verouderen.

Algemene voorwaarden Rivasono

In alle gevallen zijn de Algemene voorwaarden Rivasono van toepassing.

Copyright © 2013-2019 Rivasono B.V. All rights reserved.